Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА онлайн магазин ФИСТО

 

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Фистокомерс“ ООД, ЕИК 130550855, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1421, р-н Лозенец, ул. „Цветна градина“ № 69, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на платформата за електронна търговия https://www.fistocommerce.com, наричана по-долу също „Платформата, „ФИСТО“ или „Онлайн магазин “.

(2) Доставчикът предоставя услуги на Ползвателите си посредством Платформата, като тези Общи условия са обвързващи за всички Клиенти.

(3) Ползвателите се считат за уведомени и изразяват съгласието си с тези Общи условия преди регистрация в Платформата или най-късно при извършване на заявката за покупка на стоки от онлайн магазина.

 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: „Фистокомерс“ ООД
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1421, р-н Лозенец, ул. „Цветна градина“ № 69
 3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, гр. София, жк. "Дружба 1", бул. Цветан Лазаров 4-8, Стокова борса Къра, Склад 415, е-мейл адрес: sales@fistocommerce.com; телефон за контакт: 0896 608 6060896 608 619;
 4. Данни за кореспонденция: България, гр. София, жк. "Дружба 1", бул. Цветан Лазаров 4-8, Стокова борса Къра, Склад 415, телефон 0896 608 6060896 608 619;
 5. Вписване в публични регистри: ЕИК 130550855,
 6. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

 1. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 130550855

 

III. ДЕФИНИЦИИ

 1. Ползвател – всяко физическо лице или юридическо лице или друго правно образувание, което получава достъп до Съдържанието чрез избрани комуникационни средства.
 2. Платформата – означава „ФИСТО“ или „онлайн магазин“ и е достъпна на www.fistocommerce.com.
 3. Акаунт/Ли чен профил – раздел от Платформата, формиран от две имена, имейл адрес и парола, който съдържа информация относно Ползвателя (Любими продукти, Лични коментари) и историята на някои от действията му в Платформата (Поръчки, данъчни фактури и др.), съобразно които Ползвателя използва функционалностите на Платформата. Ползвателят е отговорен и обезпечава цялата информация, въведена в Акаунта да е вярна, пълна и актуална.
 4. Любими продукти – раздел в акаунта, който позволява на Ползвателя да създаде свои списъци от Стоки, които би могъл да използва при евентуални покупки чрез Платформата;
 5. Списък – секция в раздел „Любими продукти“, в която Ползвателят може да добавя Стоки, от които се интересува
 6. Количка – секция в Акаунта, която позволява на Ползвателя да добавя Стоки, които желае да купи към момента на добавянето им или на по-късен етап;
 7. Поръчка – електронен документ, представляващ информационна форма между Доставчика и Ползвателя, чрез който Ползвателят заявява на Доставчика, през Платформата, намерението си за купуване на Стоки от Платформата.
 8. Стока(и) – всеки продукт, описан чрез своите характеристики на Платформата, включително продукти, избрани от Ползвателя в Поръчката, които се предоставят от Доставчика в резултат на сключен Договор през Платформата.
 9. Кампания – всяко рекламно съобщение, целящо популяризирането на Платформата, на марката Фистокомерс или определени предлагани от Доставчика Стоки и/или провеждани от Доставчика други маркетингови активности.
 10. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Доставчика и Ползвателя за покупко-продажба на Стоки през Платформата, неразделна част от който са настоящите Общи условия за ползване на Платформата.
 11. Съдържание
 • цялата информация на Платформата, която е достъпна, чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащо връзка с Интернет;
 • съдържанието на всяко съобщение от страна на Ползвателя към Доставчика, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства чрез Платформата или по друг начин;
 • всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник от Доставчика на Ползвателя чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;
 • информацията, свързана със Стоките и/или прилаганите тарифи/ценови листи от Доставчика в определен период от време;
 • информацията, касаеща Ползвателите и свързана със Стоките и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Доставчикът има сключени под някаква форма партньорски договори;
 • данни относно Доставчика.
 1. Търговски съобщения – всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни канали (като електронна поща, SMS, Viber, Facebook, и т.н.), съдържащо обща и тематична информация, информация относно подобни или подходящи продукти към купуваните, информация относно оферти или промоции, информация относно Стоките и Услугите, добавени в секцията “Акаунт/ Моята количка” или в секцията “Акаунт/ Любими”, както и други търговски съобщения като пазарни и потребителски проучвания.
 2. Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките, така както са посочени в описанието им.
 3. Потребител - всяко физическо лице, което придобива стоки, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.
 4. Клиент - Всяко физическо лице или юридическо лице или друго правно образувание, което сключва договор за покупко-продажба на стоки чрез платформата Фисто.
 5. Корпоративен клиент - Всяко физическо лице юридическо лице или друго правно образувание, което закупува стоки чрез платформата Фисто за извършване на търговска или професионална дейност или което, като страна по договор с Фисто, действа в рамките на своята търговска или професионална дейност, например самоосигуряващо се лице, практикуващо свободна професия или едноличен търговец.

 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 3. „ФИСТО“ e онлайн магазин, достъпен на адрес в Интернет https://www.fistocommerce.com, на който се извършва търговия с широк асортимент от стоки (наричани за краткост „Стоките“), чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в платформата стоки, включително следното:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Доставчика и да използват допълнителните услуги предлагани от Платформата;
 2. Да използват функционалностите на електронния магазин на Доставчика, включително да преглеждат и да заявяват за поръчка стоки без създаване на личен профил в платформата;
 3. Да оставят коментари и оценки за продуктите и да използват формата на онлайн магазина за получаване на допълнителна информация;
 4. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 5. Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани в платформата „ФИСТО“;
 6. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика в онлайн магазина;
 7. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика в Платформата чрез интерфейса на страницата на „ФИСТО“, достъпна в Интернет;
 8. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на Платформата „ФИСТО“ в Интернет;
 9. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

Чл. 4. Доставчикът в Платформата организира и/или извършва доставянето на стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват с Доставчика в Платформата „ФИСТО“ договор за покупко-продажба на стоките, на адрес https://www.fistocommerce.com. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в Платформата.

(2) За да бъде сключен договорът, Клиентът прави поръчка след като избере от каталога на сайта вида и броя на желаните стоки. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в Платформата.

(3) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса в Платформата стоки. Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора Доставчика в платформата ФИСТО.

(4) Ползвателите заплащат на Доставчика на Платформата „ФИСТО“ възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, посочени в електронния магазин и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата ФИСТО. Всички цени на стоките в електронния магазин са обявени в български лева с включен ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата ФИСТО се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

Чл. 7. Договорът между Доставчика и Ползвателя се счита сключен с потвърждаване от страна на Доставчика на параметрите и начина на осъществяване на поръчката, в т.ч. наличност на вида и броя избрани от Ползвателя стоки, метод за доставка, окончателна цена на поръчката.

Чл. 8. Платформата не отговаря за безопасността и качеството на предлаганите от съответния производител или дистрибутор стоки, както и не е обвързан с производствени гаранции.

 

V. СЪЗДАВАНЕ НА ЛИЧЕН ПРОФИЛ ВЪВ „ФИСТО“

Чл. 9. (1) Една от възможностите за използване на Платформата е чрез създаване на Личен профил (Акаунт) от Ползвателя посредством въвеждане на избрани от него е-мейл и парола за отдалечен достъп.

(2) Е-мейлът и паролата за отдалечен достъп на Ползвателя се определят от него, при извършване на онлайн регистрация в сайта на платформата, съобразно посочената в него процедура. С попълване на данните си и натискане на бутона "Регистрация", Ползвателят  декларира, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(3) Доставчикът на Платформата потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на електронно писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес.

(4) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени при регистрацията си.

(5) След извършване на регистрацията, при желание от страна на Ползвателя да използва функционалностите на електронния магазин чрез личния си профил, Ползвателят следва да въведе допълнително телефонен номер; пълен и точен адрес на доставка, в случай, че доставката ще бъде заявена до негов личен адрес; данни за издаване на фактура, в случай че Ползвателят желае да му бъде издадена фактура за направената поръчка.

(6) Със създаването на Личен профил (извършването на регистрация) в Платформата Ползвателят се съгласява и се задължава да спазва приложимите изисквания на българското законодателство, настоящите Общи условия, правилата на етиката и морала.

(7) Ползвателят се задължава при използване на профила си в Платформата да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост.

(8) Ползвателят се задължава да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено нарушение във връзка с осъществявани действия на Платформата от трети лица, включително в случай на неправомерен достъп до Акаунта му.

(9) Ползвателят се задължава да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки за опазване на потребителското име и паролата си.

 

VI. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЧРЕЗ ПЛАТФОРМАТА „ФИСТО“

Чл. 10. (1) Ползвателите използват интерфейса на страницата на Доставчика в Платформата „ФИСТО“, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите в електронния магазин стоки.

Чл. 11. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба на стоките в Платформата „ФИСТО“ по следната процедура:

(1) Влизане в електронния магазин, достъпен на уеб сайта https://www.fistocommerce.com;

(2) Избиране на вида и количеството на желани стоки, предлаганите от Доставчика в Платформата „ФИСТО“ и добавянето им към списък със стоки за покупка в Количката;

(3) Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Ползвателя като страна по договора;

(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(5) Приемане на настоящите Общи условия, както и Политиката за поверителност, публикувана на https://www.fistocommerce.com и финализиране на поръчката чрез натискане на бутона „Завърши поръчката“;

(6) Потвърждение от страна на Доставчика чрез свързване с Ползвателя на посочения от него телефонен номер, с което между страните възникват валидни договорни отношения.

Чл. 12. За да използва „ФИСТО“ за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят може да използва създадения си личен акаунт или да използва Платформата без създаване на Акаунт.

Чл. 13. По всяко време преди завършване на поръчката, Ползвателя може да променя избраните от него стоки.

Чл. 14. (1) След избор на желания продукт и въвеждане на необходимите данни за изпълнение на поръчката, пред Клиента се визуализират условията и начините на доставка на продукта.

(2) Ползвателят потвърждава начин на доставка според предвидените в платформата методи – чрез куриерска фирма до адрес, посочен от Ползвателя. Цената на доставката е за сметка на Ползвателя и се обявява при приключване на поръчката на стоката.

(3) Ползвателят, който има качеството „корпоративен клиент“ и е сключил договор за покупко-продажба има и възможност да вземе лично своята пратка от склад на Доставчика в гр. София или да я получи, чрез транспорт на ФИСТО.

Чл. 15. (1) След определяне на метода за доставка, Ползвателят натиска бутон „Продължи към плащане“, при което има условията на реализиране на поръчката – на екран се визуализира цената на продукта. В случай, че стойността на цялата поръчка не е достатъчна за предоставяне на стоката с безплатна доставка, на екрана се визуализира съобщение, че цената на доставката се дължи от Ползвателя и е в зависимост от теглото, обема и срока на доставката.

(2) Ползвателят заплаща цената при получаване на поръчката съобразно определения метод на доставка. Платформата не предоставя възможност за заплащане на избраните стоки посредством електронни средства за разплащане за негова сметка по начините, предвидени в настоящата платформа.

(3) Цените на посочените в Платформата стоки, предлагани от Доставчика, са посочени в български левове, отнасят се за единица стока и са крайни цени (с включен ДДС).

Чл. 16. След преглед и одобрение на данните за реализиране на поръчката, Ползвателят декларира че има навършени 16 години и приема настоящите Общи условия  и Информацията за защита на личните данни, публикувана на Платформата, чрез поставяне на отметки на съответните чекбокс пространства.

(2) С натискане на бутона „Завърши поръчката“, Ползвателят финализира поръчката като изпраща заявката си към Доставчика.

Чл. 17. След получаване на заявката, Доставчикът я обработва и се свързва с Ползвателя на посочения от него телефонен номер за съгласуване на параметрите на поръчката. С потвърждение на параметрите на поръчката от страна на Доставчика между страните възникват валидни договорни отношения.

 

VII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 18. (1) Доставчикът в Платформата „ФИСТО“ може да извърши доставката лично или да организира доставката и предаването на стоката на Ползвателя от съответен куриер в определения при сключването на договора срок, който се съгласува при потвърждение на поръчката посредством телефонния разговор с Ползвателя.

(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът организира доставката и предаването в срок до 30 календарни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на Ползвателя до Доставчика чрез Платформата. В случай на възникване на форсмажорни обстоятелства и/или други обстоятелства извън контрола на Доставчика, поради което стоката не може да бъде доставена на Ползвателя, Доставчикът ще уведоми надлежно Ползвателя, като договорът ще бъде прекратен поради обективна невъзможност за неговото изпълнение.

Чл. 19. (1) Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

(2) Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(3) Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

(4) В случай на доставка на стоки, които се доставят промоционално заедно с други стоки в комплект, с предимство се прилагат правилата за доставка и връщане на съответния комплект, както са обявени в профила на стоката в електронния магазин.

Чл. 20. (1) Ползвателят заплаща цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на доставката на стоките чрез наложен платеж.

(2) По отношение на стоки, които се доставят промоционално заедно с други стоки в комплект цената за комплекта се отнася само в неговата цялост и е неразделна за отделни стоки от комплекта.

(3) В случай че Доставчикът приеме връщане на една стока от комплект по ал. 2, Ползвателят има право да му бъде възстановена сума за върнатата стока от комплекта, която е пропорционална на съотношението между цените на стоките от комплекта в електронния магазин на Доставчика, когато не се предлагат в комплект една с друга.

Чл. 21. (1) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика в Платформата „ФИСТО“.

(2) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен при наличие на скрити недостатъци.

(3) Рекламации за липсваща стока или за стока с видим дефект се приемат от Доставчика единствено в случай, че е предявена в момента на получаване на стоката и в присъствието на куриерът, доставил стоката, което се удостоверява писмено с подпис на Ползвателя и куриера.

(4) При наличие на липсващи елементи или видими недостатъци на закупените от Ползвателя стоки, установени при получаването им, Платформата изпраща липсващите елементи или дефектни части за своя сметка.

(5) При появил се дефект в стоката по време на нормални експлотационни условия до изтичане на гаранционния ѝ срок, Ползвателят е длъжен да уведоми веднага оправомощен представител на „ФИСТО“. С цел отстраняване на получилия се дефект, Ползвателят следва за своя сметка да изпрати дефектиралия продукт за отстраняването на проблема на посочен от „ФИСТО“ адрес. Транспортните разходи по връщането на ремонтирания продукт от ФИСТО към Ползвателя са за сметка на ФИСТО. Политиката за покриване на транспортните разходи по предходното изречение не се прилага по отношение на Ползвателя, които имат качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

(6) Рекламации за недостатъци, които не е било възможно да бъдат установени в момента на доставката, могат да бъдат предявени в сроковете и условията съгласно българското законодателство.

(7) При подаване на рекламация Ползвателят е задължен да приложи следните документи:

 1. касова бележка или фактура;
 2. снимков материал или описание на дефекта;
 3. други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното.

(8) В случай че Ползвателят не предяви рекламация пред „ФИСТО“ в законовите срокове, то това се счита за одобрение на стоките.

(9) За стоките, за които има търговска гаранция, рекламациите се удовлетворяват в съответствие с условията на гаранцията.

(10) Доставчикът в платформата ФИСТО няма задължение да осигури необходимия сервиз за стоката.

Чл. 22. При упражняване на което и да е от правата си по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 23. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон и Закона защита на потребителите.

 

VIII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 24. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в „ФИСТО“, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

Чл. 25. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика в Платформата „ФИСТО“ са определени в профила на всяка стока в Платформата „ФИСТО“.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в Платформата „ФИСТО“ в профила на всяка стока в Платформата „ФИСТО“.

(3) Стойността на разходите за доставка, не са включени в цената на стоките и се определят от теглото на поръчаните стоки, съобразно тарифата на куриера. Срокът, в който е възможно да се изпълни поръчката и точната стойност се съгласува с Ползвателя по телефон или e-mail.

(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя посредством в механизмите в Платформата „ФИСТО“.

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й в Платформата „ФИСТО“ преди сключването на договора за покупко-продажба.

Чл. 26. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата „ФИСТО“ на адрес https://www.fistocommerce.com/terms и в Приложение № 1 към тези общи условия. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на  https://www.fistocommerce.com/terms и в Приложение № 2 към тези общи условия.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

 1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

(3) Когато доставчикът в платформата ФИСТО не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора (Приложение № 1), достъпен на сайта на Доставчика в Платформата „ФИСТО“ на адрес https://www.fistocommerce.com/terms към тези общи условия.

(4) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние, Доставчикът възстановява всички суми, заплатени от Потребителя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако Потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Потребителя.

(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки се приспадат от сумите за възстановяване по ал. 4, освен в случаите, когато Потребителят организира сам и за своя сметка връщането на стоките. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.

(6) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика в платформата стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(7) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен на адрес https://www.fistocommerce.com/terms в Платформата „ФИСТО“ и в Приложение № 1 към тези Общи условия.

(8) Когато доставчикът в Платформата „ФИСТО“ не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на Потребителя докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

(9) В случай доставка на стоки, които се доставят промоционално заедно с други стоки в комплект (т.нар. bundle стоки), при упражняването на правото на отказ на Потребителя по този член и изискванията на Закона за защита на потребителя, на Потребителя се възстановява съответния намален размер на индивидуална цена на стоката като се вземе предвид съотношението на цените на стоките в електронния магазин когато не се купуват заедно (т.е. съотношението между не намалените цени на стоките).

(10) Независимо от горните хипотези, Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като но не само разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Доставчикът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид.

(11) В случай на упражняване на правото на отказ по този член, счита се че Потребителят е упражнил и право на отказ по отношение на бонус съдържанието, принадлежащо към стоката.

Чл. 27. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика в Платформата „ФИСТО“.

(2) В случай че Потребителят и Доставчикът в платформата ФИСТО не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 календарни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на Потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика в Платформата „ФИСТО“.

Чл. 28. Доставчикът в Платформата „ФИСТО“ се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно продаваните стоки.

 

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 29. (1) Доставчикът в платформата ФИСТО предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни и уведомява Ползвателя за обработваните лични данни и правата му в тази връзка чрез Информацията по защита на личните данни, достъпна на адрес: https://www.fistocommerce.com/privacy

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът в платформата ФИСТО ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

(3) Доставчикът в платформата ФИСТО има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.

(4) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата ФИСТО има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя или Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Ползвателя или Потребителя в електронния магазин на Доставчика в платформата ФИСТО.

(5) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата ФИСТО има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на Ползвателя или Потребителя при използването на електронния магазин на Доставчика в платформата ФИСТО.

Чл. 30. (1) Във всеки момент, Доставчикът в платформата ФИСТО има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът на платформата ФИСТО има право да приложи опцията „Забравена парола достъпна на адрес: https://www.fistocommerce.com/customer/account/forgotpassword/

 

X. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 31. Всички компоненти от съдържанието на Платформата, включително текст, рисунки, графики, скици, снимки, дизайн, видео, софтуерни програми и др., представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на Доставчика и/или неговите партньори.

 

XI. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 32. (1) В Платформата има връзки (линкове) към външни уебсайтове. Тези връзки са предоставени, за да помогнат на Ползвателите по-лесно и бързо да открият услуги и/или продукти, които биха могли да ги заинтересуват. Ползвателите сами решават дали услугите и/или продуктите, осигурени от тези уебсайтове, съответстват на техните цели.

(2) Доставчикът не носи отговорност за верността и актуалността на информацията, съдържаща се във външни сайтове, както и за какъвто и да е тип промяна на информацията, предприета от лицето, което го администрира, или дължаща се на техническа или друга причина.

(3) Доставчикът не носи отговорност за претърпени вреди, вследствие на предприети въз основа на използване на публикуваната информация действия от страна на Ползватели и други трети лица.

 

XII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 33. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат актуализирани и изменяни от Доставчика на Платформата „ФИСТО“, с оглед отразяване на всякакви фактически, правни или други промени, относими към функционирането на онлайн магазина или дейността на Доставчика. Актуализираната версия на Общите условия се довежда до знанието на всички регистрирани Потребители по подходящ начин и в най-кратки срокове. Към всяка сделка през Платформата се прилагат Общите условия, които са били в сила към момента на сключването на договора за разстояние между Доставчика и Потребителите.

(2) Доставчикът в Платформата „ФИСТО“ и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези Общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи след публикуването им на сайта на Доставчика в Платформата „ФИСТО“ и ако Ползвателят не заяви в едномесечен срок от публикуването им, че ги отхвърля;

Чл. 34. (1) Доставчикът публикува тези общи условия на адрес https://www.fistocommerce.com/terms заедно с всички допълнения и изменения в тях.

(2) С приемането на настоящите Общи условия Клиентът се съгласява, че Доставчикът има право по всяко време да променя формата и съдържанието на тази уеб платформа, както и временно да спре функционирането й с цел подновяване на съдържанието или подобряване функционалността на платформата, както и по други причини от технически характер.

 

XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 35. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика в Платформата „ФИСТО“ се прекратяват в следните случаи:

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 • в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в Платформата „ФИСТО“. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

Чл. 36. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва Платформата „ФИСТО“ в нарушение на настоящите Общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

 

XIV. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 37. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчикът и/или неговите партньори в Платформата „ФИСТО“, включително в случай на предявени съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 38. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 39. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или неизползване на „ФИСТО“ и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.

(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.

(4) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата ФИСТО.

Чл. 40. (1) С оглед на положената дължима грижа, Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

 

XV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 41. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата „ФИСТО“ се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

(3) Ползвателят има право да отнася всички спорове с Доставчика относно изпълнението на този договор към платформата за алтернативно разрешаване на спорове (ОРС) по извънсъдебен ред, достъпна на адрес 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

Чл. 42. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика в платформата ФИСТО и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 43. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 44. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 45. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 21.06.2016г. с последно изменение от 26.06.2023 г.

 

Приложение № 1 - Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 

– До „Фистокомерс“ ООД, ЕИК 130550855, със седалище и адрес на управление: България, гр. София, жк. "Дружба 1", бул. Цветан Лазаров 4-8, Стокова борса Къра, Склад 415:

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.

 

 

Приложение № 2 - Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Информация относно упражняване правото на отказ от договора

 

Стандартни указания за отказ:

 1. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.
 2. II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.
 3. II Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите на контактните данни, посочени на ФИСТО и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).

Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт ФИСТО. Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

 1. Действие на отказа.

Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването по посочена от вас банкова сметка; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.

Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително сумата за доставката или стандартната куриерска услуга.

Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

Допълнителна потребителска информация вижте на https://www.fistocommerce.com