Политика за защита на лични данни

 1. Данни на Администратора:

Администратор на данни на сайта www.fistocommerce.com e „Фистокомерс“ ООД, ЕИК: 130550855, който отговоря за опазването на Вашите лични данни.

Седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София, район „Лозенец“, ул. „Цветна градина“ № 69

Адрес за кореспонденция: област София, община Столична, гр. София, ж.к. „Дружба“, ул. „Цветан Лазаров“ № 4-8, бл. СТОКОВА БОРСА СЛАТИНА - КЪРА СКЛАД 415

Телефон: 02/9789326, 0896608609

Ел. поща: sales@fistocommerce.com

Чрез регистрация в сайта ни, или извършване на поръчка без регистрация  Вие потвърждавате, че имате навършени 18 години и че сте съгласни да съхраняваме и обработваме личните ви данни. Актуалността и точността на информацията, която ни предоставяте е ваша отговорност.

 1. Личните данни, които събираме и обработваме от вас, в качеството Ви на клиент по силата на сключен Договор /поръчка/ (наричан по-долу за краткост „Договора“), са:

Категория лични данни:  Име, телефон, електронна поща, адрес за доставка

„Фистокомерс“ ООД не обработва специални категории данни.

В случаите, в които искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни, „Фистокомерс“ ООД винаги ще се обосновава защо и как ще използва тази информация. Можете да оттеглите съгласието си по отношение на чувствителните данни по всяко време с писмено искане отправено до всеки от Управителите на „Фистокомерс“ ООД, в съответствие с Процедура по оттегляне на съгласието от субекта на данни.

„Фистокомерс“ ООД обработва данни:

- получени от субекта на данни лично;

- съдържащи се в текста на Договора и всякакви други документи, съставени във връзка и по повод на същия;

- събрани в резултат на използването на сайта и свързаните с него външни платформи /YouTube и Facebook/, като IP адреса ви, браузера, устройството, местоположението, продължителността, прегледани страници, брой посещения и др.п. Тези данни се обработват с цел анализ на търсенето и предпочитанията на потребителите, работата на рекламите и подобряване на начина и вида на информацията, която ви предоставяме с цел по-доброто обслужване на сайта.  

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели:

За целите на изпълнението на Договора;

Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е:

Обработването е необходимо с оглед изпълнението на Договор.

Всички законни интереси, преследвани от нас или от трети страни, които работят за нас, са следните:

Изпълнение на договорните ни взаимоотношения и вменената ни отговорност от действащото българско законодателство в тази връзка.

Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация

„Фистокомерс“ ООД няма да предава вашите лични данни на трети лица извън ЕС или на международна организация, без предварително да получи Вашето съгласие.

Период на съхраняване на данните

„Фистокомерс“ ООД ще съхранява Вашите лични данни не повече от сроковете, установени в законовите и подзаконовите нормативни актове на действащото данъчно и осигурително законодателство, за съблюдаването на които Дружеството е съставило нарочен График за съхранение и унищожаване на данни. Данните ще бъдат съхранявани в съответствие с Процедура за съхраняване и унищожаване на данните.

Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие (според терминологията на закона - субект на данните) имате следните права:

 

 • имате право да поискате копие от Вашите лични данни от „Фистокомерс“ ООД и право на достъп по всяко време до личните си данни;
 • имате право да поискате от „Фистокомерс“ ООД личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
 • имате право да поискате от „Фистокомерс“ ООД да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • имате право да поискате от „Фистокомерс“ ООД личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
 • когато сте оттеглил своето съгласие;
 • когато сте възразил срещу обработването,
 • когато обработването е незаконосъобразно;
 • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
 • когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

 • при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 

 • имате право да поискате от „Фистокомерс“ ООД, да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
 • имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до „Фистокомерс“ ООД;
 • имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
 • имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 • имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
 • при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим нова Декларация за поверителност на личните данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.
 • Имате право на жалба
  • до надзорния орган - Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (cpdp.bg).
  • До Фистокомерс ООД - В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез „Фистокомерс“ ООД, можете да го направите на посочените данни за контакт.
 • Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработката на вашите лични данни.
 1. Бисквитки

При първото си посещение в сайта получавате съобщение за използваните бисквитки и от вас се изисква съгласие или отхвърляне на бисквитките. Този избор може да бъде отказан или коригиран и по-късно. Имайте предвид, че ако деактивирате или откажете, някой от секциите на сайта няма да функционират правилно.